۰۲۱ - ۸۸۰۰۱۳۶۱ info [@ ] scia.ir امروز : ۲۳ آذر ۱۳۹۶

مسافرت و نقل و انتقالات برای افراد دچار آسیب نخاعی ۱۵ مرداد ۱۳۹۰

خانه > کنفرانس > مسافرت و نقل و انتقالات برای افراد دچار آسیب نخاعی


مقدمه
درمسافرتها ونقل وانتقالاتی که به وسیله خودرو انجام می شود ،افرادنخاعی یا خودشان رانندگی می کنندو یا اینکه نقش یک مسافر را دارند.یا ممکن است که مسافرت به وسیله هواپیما،اتوبوس،قطار و یاکشتی انجام شود.بعدازآسیب نخاعی ،انجام جابجایی ها چه برای کار،وچه برای تفریح می تواندبامشکلاتی همراه باشد.اما به مروروباافزایش آمادگی، مشکلات و استرس های مربوط به نقل وانتقالات کاهش یافته و حتی می تواندلذت بخش باشد.
دراین مقاله به نکات مهمی درمورد استفاده از ویلچرهای دستی وبرقی ،خرید و یا اجاره تجهیزات مناسب ،توجه به داروهای مصرفی و مسائل مربوط به دفع ادرار و اجابت مزاج درمسافرتها ونقل وانتقالات ،ثبت سفرها ونحوه سازماندهی فعالیت های مسافرتی وتفریحی اشاره شده است.

رانندگی
هنگامی که شما به عنوان یک فردنخاعی درنطرداریدکه رانندگی را آغازن مائید، پیشنهادمی شودکه ابتدا با متخصصصین کاردرمانی خود یا مسئولان برنامه ریزی ذیربط ،درمورد پوششهای مالی این امر مشورت نمائید.چنانچه شما درحال سپری کردن مرحله توانبخشی شغلی هستید،لطفا” جهت ارزیابی وضعیت رانندگی خود ،آموزشهای ضروری و تجهیزات موردنیاز ،با مسئولین درمانی وتوانبخشی خود مشورت کنید.
جهت ارزیابی میزان توانائی شما در رانندگی و ایمن بودن آن،بایستی برنامه ریزی مناسبی انجام شود. به طورکلی یک برنامه ریزی جامع ،برنامه ای است که درآن موضوعاتی مانند وضعیت بینائی،مهارتهای حرکتی،مدت زمان واکنش های فرد ،مهارتهای مربوط به جابجایی ها، میزان فعالیت دست ها وآگاهی از اصول رانندگی موردارزیابی قرارگیرند.درنتیجه بااستفاده ازنتایج حاصل از این ارزیابی ها ،می توان میزان توانائی وآمادگی فردبه دست آورد.

ارزیابی پشت فرمان خودرو
ارزیابی پشت فرمان باید موقعی انجام شودکه شماازنظرپزشکی مشکل خاصی نداشته باشید و نتایج ارزیابی های قبل از رانندگی نیزکاملا”رضایت بخش باشند.برای مثال ،شخص ارزیابی کننده ،باید ابتدا مناسب ترین وسیله نقیله را برای رانندگی شما (اعم ازخودرو یا ون ) تعیین کند.

بطورکلی ون ها ازدوجنبه تحت ارزیابی قرارمی گیرند:
۱٫ ارزیابی مسافرتنها از حیث بالا رفتن و استقراردرخودرو .
۲٫ ارزیابی وضعیت راننده : که علاوه بر بررسی پشت فرمان،ارزیابی کاملی ازوضعیت مناسب سازی خودرو انجام می شود و درواقع توصیه هائی که درموردمناسب سازی خودرو ارائه شده موردتوجه قرارمی گیرد.
شما باید قبل ازارزیابی رانندگی ،گواهینامه رانندگی معتبرویامجوزمناسبی دراختیارداشته باشید.درغیراین صورت،بایدبامسئولین مربوطه که درمحدوده زندگی شماقراردارند،تماس بگیرید.بعدازارزیابی پشت رل ،نیز ممکن است لازم باشدکه یکسری جلسات آموزشی داشته باشید و درنتیجه به آموزشگاه های تعلیم رانندگی ارجاع خواهیدشد.

وسائل نقلیه ومناسب سازی
چنانچه درنظردارید یک ون یا هر خودروی دیگری خریداری کنید،مسوولین مربوطه یا متخصصین کاردرمانی و فیزیوتراپ ها می توانند قبل ازخرید درموردنیازهای ضروری شما راهنمائی های لازم را ارایه دهند. اگرتاکنون خودرویی خریداری نکرده اید،می توانیدازمسئولان بخواهیدتا هماهنگی های لازم راجهت خرید خودروبرای شما انجام دهند. نصب کنترل های دستی یا مناسب سازی های موردنیازبرای یک خودروممکن است تحت پوشش شرکت های بیمه یا سایرمراکز سرمایه گذارازجمله سازمان توانبخشی شغلی قرارداشته باشند. متخصصان کاردرمانی قادرند نام شرکت هایی را که می توانیدازآنها تجهیزات ضروری راخریداری نمائیدومی توانند مناسب سازیهای لازم را انجام دهند، دراختیار شما قراردهند .

تابلوهای پارکینگ اختصاصی افرادمعلولتابلوی محل پارک کردن ویژه افرادنخاعی ، علامت خاصی است که برروی صفحه ای به ابعادتقریبی ۶ در۱۲ اینچ (حدود ۱۵ در ۳۰ سانتیمتر ) که توسط آینه عقب نمای وسیله نقلیه قابل مشاهده باشد. این تابلو اجازه می دهدکه افرادمعلول بتوانند برای یک مدت قانونی، ازپارکینگ های اختصاص داده شده استفاده نمایند.این علامت مخصوص شما خواهدبود،نه وسیله نقلیه،و می تواند برای تمامی وسائط نقلیه با وزن کلی کمتراز۹۰۰۰پوند(تقریبا” ۴۰۰۰کیلوگرم) مورداستفاده قرارگیرد.
شما مجبورنیستید که حتما” راننده یامالک خودرو مورداستفاده باشید . سن شمانیز اهمیتی ندارد.معمولا” آرم های مذکوربرای یک دوره یک ساله مجازهستندو می توانند درصورت انقضاء تجدیداعتبارشوند. این آرم ها رامی توان با تکمیل فرم های مربوطه و طی درخواست از مسوولین مربوطه و کاردرمانان خود تهیه نمود.

نکات مهم در مورد مسافرت
• دردرجه اول از رزروبودن وسیله نقلیه واتاق خوداطمینان حاصل کنید.به مسوولین مربوطه اطلاع دهید که شما ازویلچراستفاده می کنید و نیازهای خاص خودرا با صراحت به آنها اعلام نمایید. همیشه درخواست های خود را ۴۸ ساعت قبل ازعزیمت تاییدنمایید.
• با انجمن های اتومبیل رانی سراسرکشورارتباط برقرارکنید. این کانون ها می توانند دربرنامه های گردش گری و کمکهای اضطراری، مساعدت های بسیار ارزشمندی راارائه نمایند.
• درموقع مسافرت با خودرو ، هرگزاجازه ندهیدکه شاخص بنزین درمسیرهای طولانی ازنیمه کمترشود.
• یک ساک باشگاهی یا کیف مسافرتی ارزان قیمت تهیه کنید وداخل آن وسایل ضروری خودراقراردهید ودرتمام مدت مسافرت آن راهمراه خودنگه دارید.
بهتراست که شما مواردزیررا نیزهمراه داشته باشید:
o چندعددجارختی مخصوص کت : در هتلها و متل ها ،رخت آویزها اغلب به میله کمدها قلاب شده اند به طوری که استفاده ازآنها مشکل است.
o یک چراغ قوه برای استفاده درمواقعی که نوردردسترس شماقرارندارد ویا به هنگام قطعی برق
o نسخه یا معرفی نامه ازپزشکتان مبنی برنیازهای خاص شما
• باتوجه به وسائل موردنیاز خود ، همیشه سعی کنیدکه سبک سفرنمائید. بهتراست به جای اینکه یک چمدان بزرگ رخت ولباس به همراه داشته باشید،بیشتراز خشکشویی هتل استفاده کنید. دراین صورت نیازی به جابجائی لباس های اضافی نخواهیدداشت.
• رمپ های سبک وقابل حملی نیز وجوددارندکه می توانیدآنها راتهیه نمائید.دراین موردشمامی توانیدازمتخصصین کاردرمانی کمک بگیرید.
• همیشه سعی کنیدحدود ۴۵ دقیقه تایک ساعت زودتردرمحل ایستگاه حاضرشویدتابتوانید قبل ازسایرمسافران سوارشوید.
• اطمینان حاصل کنیدکه برروی ویلچروتمامی بارهایتان ،برچسب حاوی نام و آدرس شما درج شده باشد.
• توجه داشته باشید که اگردرمدت سفرامکانات دستشویی وجودنداشته باشد ،قبل ازعزیمت ، آب کافی به همراه داشته باشید.
• همیشه تشکچه صندلی خود راجهت پیشگیری ازآسیب همراه داشته باشید.تشکچه مناسب می توانددرطول مسافرت باعث توزیع فشارگردد.
• کسانی که قادرنیستندبطورمستقل ازخودمراقبت نمایند،بایستی درطول مسافرت وتغذیه یک نفررا جهت کمک همراه خودداشته باشند.

گذرنامه
ساختمان تمامی سفارتخانه ها وکنسولگری ها (درایالات متحده)برای ویلچرها قابل استفاده نیستند.ازطرفی کارکنان آنها نیز قادرنیستندکه در تکمیل درخواست متقاضیان کمک جسمی ارائه دهند. درخواست ها ممکن است ازطریق پست یا طرق دیگر صورت گیرد و سپس بعد ازتکمیل ،به سفارت یا کنسولگری مربوطه ارجاع گردد.اگرفرایند ارائه درخواست ازطریق پست امکان پذیرنباشد،وامکانات کافی نیزدردسترس نباشد، گاهی اوقات می توان هماهنگی های لازم راجهت ملاقات کارکنان مسوول درمحلی که قابل دسترسی باشد،انجام داد.

استفاده ازتجهیزات پزشکی مناسب
شمابایدازقبل برنامه ریزی داشته باشید. چندروزتا دو هفته قبل ازسفر، تمامی تجهیزات مورداستفاده خودرا بطورکامل سرویس کنید. اجازه دهید تاسرفرصت تمامی تجهیزات موردنیازشما تهیه شود. چنانچه قراراست درطول مسافرت،ازویلچرخود برروی سطوح ناهمواراستفاده نمائید،حتما” لاستیکهای یدکی همراه داشته باشید.
مسافران خارج ازکشوربایداطلاع داشته باشندکه قطعات واندازه های اروپائی با قطعات واندازه های آمریکائی تفاوت دارند.بنابراین درصورت نیاز قطعات اضافی همراه خودبیاورید.
بعضی ازتجهیزات رامی توان درمحل مقصداجاره نمود.این مسئله باعث می شودوسائل غیرضروری ازجمله صندلیهای مخصوص دوش یا بالابرهای مکانیکی راباخودحمل نکنید. یا مثلا” بردن ویلچربرای افراد ی که می توانند حرکت کنندولی تنهاازآن برای مسافتهای طولانی استفاده می کنند،ضرورت ندارد .
وسائلی نیزوجوددارندکه سبک و قابل حمل هستندو به هنگام مسافرت و جهت کمک به استحمام می توانندمورداستفاده قرارگیرند.برای اطلاعات بیشترمی توانیدبا متخصصین کاردرمانی وفیزیوتراپی تماس بگیرید.

داروهای موردنیاز
نام و مقدارداروی تجویزشده و نام پزشک مربوطه بایدبرروی تمام بسته هاوظروف آنهابطورواضح درج شود.نسخه های تجویزشده نیزبایدهمراه داروها برده شوند.تمام داروها بایدطوری درچمدان هاقرارداده شوندکه دردسترس باشندو گم نشوند.همیشه بایستی داروهای اضافی برای چندروز و اقلام موردنیازرا جهت موارداضطراری همراه داشته باشید. هیچ گاه این فکررانکنیدکه می توانیدداروهای خودرادرمقصدتهیه نمایید. همه داروهاراقبل ازعزیمت به خوبی بسته بندی کنید. ارایه کمکهای پزشکی ،کارتهای شناسایی پزشکی ،کتاب های راهنمای پزشکان وکتابچه های مربوط به مکالمات موردنیاز به زبان کشورمقصد ازجمله خدماتی هستندکه به وسیله انجمن بین المللی کمکهای پزشکی ویژه مسافران (LAMAT) قابل ارائه می باشد.خدمات LAMAT اختیاری هستندو عضویت درآن وکسب اطلاعات ازطریق آن هیچ هزینه ای ندارد.

مراقبت از روده و مثانه در مسافرت
همراه باداروهای موردنیاز،همیشه امکانات مربوط به موارداضطراری را نیزهمراه داشته باشید. شما بهتراست وسائل موردنیازاضافی جهت کنترل مثانه و اجابت مزاج را برای دو تاسه روز داشته باشیدتادرمواردی که بارشما مفقود می شود و یادرشرایطی که به دلایل بدی آب وهواباتاخیرمواجه می شوید،بامشکل مواجه نگردید.به طورکلی درشرایط اضطراری ،بیشترازنیازتان وسائل داشته باشید. همیشه برای مواردخاص، لباسهای اضافی نیزهمراه داشته باشید.

برنامه ریزی های موردنیاز هنگام مسافرت با هواپیما
هنگامی که شما تصمصم می گیرید با برنامه ریزی و پیش بینی مشکلات احتمالی سفر کنید ،پروازکردن برای شما آسان خواهدبود. اتحادیه شرکت های هواپیمائی ایالات متحده (FAA)یکسری دستورالعمل هایی داردکه براساس آن افرادمبتلا به محدودیت های حرکتی می توانندازمسافرت های هوائی خودلذت ببرند. در این رابطه شرکت های هواپیمایی مجازهستند، روش های جدیدی رابرای روال کاری وهمچنین هواپیماهای خود ابداع نمایند.البته این شرکت ها بایستی قوانین رادرنظرگرفته و دررابطه با تخلیه افرادناتوان که درموارداضطراری نیازبه کمک دارند،آمادگی های لازم راداشته باشند.برخی ازشرکت های هواپیمایی به خاطرروشی که دررابطه با سوارکردن مسافران وبارگیری دارند وهمچنین نوع تجهیزاتی که استفاده می کنند، بیشترازسایرشرکت ها موردتوجه قرار می گیرند.بهتراست شما قبل از تائیدنهایی رزرو خود،بامرکزنیازهای خاص شرکت هواپیمایی تماس گرفته وآنها را درجریان احتیاجات خاص خودقراردهید.بسته به نوع فرودگاه مورد استفاده شما ،دسترسی به هواپیمامتفاوت خواهدبود.بنابراین بهتراست ،ازقبل این موضوع ،دررابطه بافرودگاه های مبداو مقصدموردتوجه شما قرارگیرد. راهروهایی که به طورمستقیم به هواپیما وصل هستند، فاقدپلکان بوده و ازتاثیرشرایط جوی نیزبرحذرهستند.بعضی ازخطوط هواپیمایی نیزجهت سوارکردن افرادویلچری ازبالابرهااستفاده می کنند،ولی این موضوع بایستی با هماهنگی های قبلی انجام شود. همیشه سعی کنیدازپروازهای بدون توقف استفاده نمائیدتا بامشکلات جابجایی ازیک هواپیما به هواپیمای دیگرمواجه نشوید.
درایالات متحده ،مسافرین هوائی که مبتلا به ناتوانی هستند،تحت یکسری قوانین حمایتی قرارمی گیرند. سازمان هواپیمایی کشور ایالات متحده FAA)) وهمچنین بخش جابجائی مسافران (DOT) براساس قانون های مختلف ، درتهیه وتنظیم قوانین مربوط به مسافرت های هوایی نقش دارندو قانونی به نام ACTAA یکی ازاین قوانین محسوب می شود.توجه داشته باشیدکه به محض خروج ازکشور ،شما تحت قوانین مربوط کشورهائی قرارمی گیرید که قصدمسافرت به آنها راخواهیدداشت.

نکات مربوط به ویلچرقبل از سوار شدن به هواپیما
بطورجدی توصیه شده که شما زودتر یعنی حداقل یک تا یک ونیم ساعت قبل ازپرواز در فرودگاه حاضرباشید.به علاوه عاقلانه است که قبل ازمسافرت ،ازجهت بررسی آسیب هاومفقودشدن احتمالی اجزای آن، اززوایای مختلف ویلچرخود تعدادی عکس یا فیلم تهیه کنید.صندلی خودرا درمحل سوارشدن هواپیما کنترل کنید ودرخواست کنیدکه آن راتا محل خروج برای شما بیاورند.مطمئن شویدکه قبل ازتحویل ویلچر، نام ونشانی شما برروی تمامی قسمتهای قابل جابه جاشدن آن درج شده باشد.توجه داشته باشید هرگونه راهنمائی ساده ای که ممکن است جهت اطلاع نگاهدارندگان ویلچر مفیدباشد راارائه دهید. شرکتهای هواپیمائی لازم است به شما اجازه دهندتاویلچرخودرا بتوانید بطور مستقیم تا محل خروجی یعنی جائی که باید آن راجمع نمود (اگرویلچرازنوع تاشونده باشد) یا جائی که بایدآن رابرای تحویل آماده نمایند (اگرازنوع تاشونده نباشد) ،ببرید.هنگامی که شما سوارهواپیما شده و برروی صندلی مخصوص خودمستقرشوید،ویلچرتان در قسمت بارهواپیما قرارداده می شود. قبل ازپیاده شدن،به همراه خودیادآوری کنیدکه وسایل موردنیازتان را به محل خروجی آورده و هماهنگی های لازم راانجام دهد. اگرشما هرگونه مشکلی داشته باشید،یا اگرتجهیزات شما آسیب دیده باشد،شکایت خودرا با کارکنان مربوطه مطرح نمائید. اگر شما بوسیله اسکوتریا ویلچربرقی مسافرت می کنید،اطمینان حاصل کنیدکه شما می توانیددرمحل مقصد ،آنهارا برای استفاده ،آماده نمائید. (همچنین اصول مربوط به مسافرت باویلچرهای برقی راکه درجلوترذکرشده راملاحظه کنید).


قسمت بازرسی فرودگاه

درفرودگاه ها، تمامی مسافران بایستی ازمحل بازرسی عبورنمایند. کیف های دستی مسافران به وسیله کارکنان وبااستفاده ازاشعه ایکس موردبازرسی قرارمی گیرند.استفاده کنندگان ازویلچر،چنانچه وسائل کمک حرکتی فلزی نظیرعصا ،یا چوبهای زیربغل داشته باشند به وسیله دست بازرسی خواهندشد وازدرون ردیابهای فلزی عبورداده نمی شوند.چنانچه شما دارای بریس هستیدیا ازوسایل تثبیت کننده ستون فقرات استفاده می کنید،به پرسنل امنیتی اطلاع دهید.
همچنین شرکت های هوائی دررابطه باجابجایی ویلچرهای برقی دارای خط مش های گسترده ای هستند. (بخش ویلچرهای برقی را درزیرملاحظه فرمائید).افرادبایستی ازشرکتهای هوائی خوددرمورد قوانین رزروکردن،سئوالات لازم را بپرسند.اما اکثرشرکت های هوایی ویلچرهای برقی راجابجا می کنند.به طور کلی افرادمبتلابه ناتوانی همیشه قبل ازسایرافراد وارد هواپیماشده وآخرازهمه ،ازآن خارج می شوند .بایدطوری برنامه ریزی شودکه جابه جایی های مربوط به هواپیما وزمین متعاقب هم انجام گیرد.

مسافرت با قطار
شرکت های راه آهن ایالات متحده ازگذشته تاکنون هماهنگی هایی راآغازنموده که استفاده ازقطاررابرای افراد ناتوان آسان ترکند .درواقع ازسال ۱۹۸۴ ،هرمسافری که ازویلچراستفاده می کند ،درواگنی که حداقل دارای یک اتاق استراحت وفضائی برای استقرارویلچردارد ، جای داده می شود. کارکنان این واگن ها درسواروپیاده شدن مسافران وصرف غذای آنان کمکهای لازم راارائه می کنند.هم زمان با هرمسافرت ، بهتراست ازقبل، با بخش مربوطه تماس گرفته تاخدمات ویژه و جای مخصوص خودراهماهنگ نمائید. درمورد بلیط سفرهای دوسره (رفت وبرگشت) ،برای افرادمبتلا به ناتوانی ۲۵ درصدتخفیف درنظرگرفته شده است.به منظوراخذتخفیف ذکرشده ،لازم است که شما کارت شناسائی صادرشده به وسیله سازمان معلولین ، یا موسسات دولتی ویا هرنهاد ذیربط راارائه نمائید . نامه پزشکان نیزقابل قبول است. قابلیت دسترسی ایستگاههای مبدا ومقصد،همچنین مناسب بودن وضعیت ترددرادرآنها ازقبل بررسی کنید.

مسافرت با اتوبوس
شرکت های اتوبوسرانی در ایالات متحده دارای برنامه خاصی به نام “کمک به افرادناتوان”(helping Hands) هستند.براساس این برنامه، یک فردناتوان و یک نفرازهمراهان آن مجازند تنهاباپرداخت کرایه یک بلیط بزرگسال سفرکند.امروزه پایانه های مسافربری بیشترمناسب سازی می شوندو طوری طراحی می گردندکه فاقدموانع باشند.قبل ازمسافرت با اتوبوس ،شما باید با شرکت حمل ونقل موردنظرخود تماس گرفته و درمورد قوانین مربوط به مسافرانی که جهت سواروپیاده شدن و مسافرت با اتوبوس نیازبه کمک دارند،پرس وجونمائید. برخی ازشرکت های حمل ونقل اجازه می دهند که یک نفرهمراه باشما به صورت رایگان سفرکند. رانندگان اتوبوس افرادناتوان رابرروی صندلی های نزدیک جلو می نشانند، چراکه راهروی وسط اتوبوس تنها تقریبا” ۱۴ اینچ (۳۵ سانتیمتر) پهنادارد.توجه داشته باشیدکه اتوبوسهای معمولی فاقدسیستم مهار ویلچرهستند وبالابرنیزندارند .برخی ازاتوبوسهای درقسمت بار،فضائی برای ویلچرهای برقی دارند.شرکتهای حمل ونقل می توانند به درخواست شما وچندروزقبل ازسفر،رستورانها واماکن مناسب وقابل دسترسی را درایستگاههای بین راه برایتان شناسائی کنند. بنابراین توصیه می شودکه هنگام رزرو بلیط این کارراانجام دهید.

مسافرت باکشتی

وقتی شما داخل کشتی هستید، مسافرت باکشتی شاید آسانترین روش برای مسافرت باشد. همزمان باتدارک وسایل دیگرمسافرت، شما باید جای خود را ازقبل رزرو کنید و نیازهای خاص خودرابه شرکت موردنظرتان اعلام کنید. قبل ازسفر،شمابایددرموردعرض درها،به خصوص در اتاقها ودستشوئی ها تحقیق نمائید. بیشترکشتی هاطوری ساخته شده اندکه ،عرض درها درآنها برای ویلچرمشکل سازنیست. اغلب جهت انتقال شما از عرشه به سایرقسمت ها بالابروجوددارد. به طور معمول ، گرفتن کمکهای موردنیازمشکل نیست، چراکه خدمه های کشتی همیشه تمایل دارندکه به شما کمک کنند.فقط به خاطرداشته باشیدکه، هرچه کشتی بزرگترباشد،امکانات وفضاهای قابل استفاده ی بهتری خواهدداشت.

هتل ها
درایالات متحده ،بسیاری ازهتل هاو متل ها اتاق هایی رابرای اسکان افرادمعلول درنظرگرفته اند.این اتاق ها،ویژگی های خیلی خاصی ندارند و تنها درصورت نیاز،لازم است که شما هنگام رزرو آنها، درخصوص مواردی ازجمله قابلیت دسترسی ،عرض درها،میله های دستگیر ،وضعیت پلکان ، درهای ورودی،وضع آسانسورها پرس وجوکنید. شمابایدبامسوولین رزرواسیون صحبت کرده و قبل ازعزیمت ،نیازهای خاص خودتان رامشخص نمایید.حتی اگر اتاقها هم قابل استفاده باشند،لازم است که شمادرموردسایرامکانات موجوددرهتل /متل ازقبیل رستوران صحبتهای لازم راانجام دهید.اغلب، رزرو هتل ازطریق رایانه انجام می شودو به همین دلیل شمانمی توانیدپاسخ سووالات خودرابگیرید،مگراینکه باهتل تماس برقرارکنید.

راهنمای اطلاعات
شهرهای بزرگ دارای یکسری برگه های راهنما هستند که درآن اطلاعات مربوط به مناطق قابل دسترسی استفاده کنندگان ویلچردرج شده است.متاسفانه اطلاعات مذکور اغلب به روزنیستندو لازم است که شما قبل ازعزیمت ،جهت اطمینان بیشتر،با اماکن موردنظرتماس بگیرید.یکسری تورهای گردشگری گروهی نیزوجوددارند که برا ی افرادناتوان سازماندهی شده اندوبرپا کنندگان تورهای مذکور، نیازهای خاص آنان راموردتوجه قرارمی دهند.تمامی موزه ها واماکن تاریخی قابل دسترسی نیستندوبه علت ماهیت ساختمانی آنها،امکان دسترسی ندارند.درهرصورت بایدمسوولین تلاش نمایند،تاآنجاکه ممکن است ،اماکن مذکوررا برای شما قابل دسترسی نمایند.

اردوگاه ها
اردوگاههایی وجوددارندکه امکانات آنهاقابل استفاده افرادویلچری است.درایالات متحده امریکا، فهرستی ازسازمانها موجوداست که در زمینه تفریح و گردش درهوای آزادوفعالیت های ورزشی افرادناتوان کارمی کنند .این اردوگاه ها ممکن است برای افراد ناتوان و یا برای افرادسالم وناتوان قابل استفاده باشند.

نکات مهم هنگام مسافرت با ویلچرهای برقی
وقتی مسافرت شما تفریحی باشد،انتظاردارید که دریک محیط خوب و بافضایی زیبا استراحت کنید.اگرمسافرت شما دررابطه با فعالیت های کاری است، بایدابتدادرذهن خود کارهای روزمره تان را مرورنمائید.ولی اگرشمادرمسافرت خوداز ویلچرهای برقی استفاده می کنید،بایدامیدداشته باشیدکه برای رفتن ازیک نقطه به نقطه دیگرویلچربرقی شما بامشکلی مواجه نشود.
وقتی می خواهید درموقع مسافرت ازویلچربرقی استفاده کنید،هنگام رزروکردن پرواز،به شرکت مربوطه اطلاع دهید.درصورت امکان،بهتراست بادوستانی مسافرت نمائیدکه باتجهیزات ونیازهای شخصی شما آشناباشند. سعی کنیدخودرابه موقع وحداقل یک ساعت زودتربه فرودگاه برسانید. ولی بهتراست یک ساعت ونیم زودتردرفرودگاه حاضرشوید. حضوربه موقع ،به شمااجازه می دهدتا قبل ازسایرمسافران سوارهواپیماشوید. دربازرسی بار نیز،لازم نیست که ویلچرخودراترک کنید،ودراین مورد مشکلی وجودندارد که بخواهید آن رامطرح کنید. هیچ دلیلی وجودنداردکه شمانتوانیدباویلچرخودتامحل خروجی برویدو معمولا” قادرید تا انتهای راه خروجی و قبل ازانتقال خودبه هواپیما ،ازآن استفاده کنید.
درموردویلچر:از نام تولیدکننده ،مدل وشماره آن،ابعاد و ارتفاع خاص ویلچرتان آگاهی داشته باشید. چراکه باداشتن این اطلاعات متوجه می شویدکه آیا ویلچرشما ،به طورعمودی درقسمت بارجای می گیردیاخیر.اگرویلچرشماازنوع تاشو نباشد،دستورالعمل این است که:”ازتاکردن این ویلچرخودداری کنید”.اگرچارچوب ویلچرازنوع جوشکاری شده باشد،طبیعی است که قابل تاشدن نخواهدبود. حمل ویلچر نبایدتوسط یک نفرانجام شود.برای جلوگیری ازآسیب قسمت فرمان وهدایت گر، بایستی آنرابه اندازه کافی نوارپیچی وبسته بندی کرد.دستورالعمل های خاص مربوط به نحوه خاموش وروشن کردن قسمت برق ویلچررا ، قبل وبعدازبسته بندی ارائه کنیدتاافرادکمک کننده درطول پروازبتوانندخدمه های زمینی راراهنمائی کنند. یکی ازراه های جلوگیری ازآسیب ویلچرهای برقی ،قراردادن آنها دریک محفظه فلزی قفل شده وچرخ دارست.درهرصورت ، ابتدا لازم است میزان استقامت محفظه ،جهت نگهداری ویلچرشما مشخص شده و محدودیت هایی که شرکتهای هوائی برای اندازه ها قائل هستند،تعیین گردد.

باتریها : بایددرمورد نوع باتری های ویلچرتان ، و همچنین طول،عرض و وزن آنها اطلاع داشته باشید. چنانچه شرکت های هوایی، دررابطه با باتریها ،موانع غیرقابل حلی رابرسرراه شماقراردهند،معمولا”می توانیددرمقصد خود،بااستفاده ازاجاره باتریهای موردنیاز، مشکل تان راحل کنید.اما امروزه این موضوع ،یک معضل بزرگ محسوب می شود.
تشکچه ها :همیشه چیزی رابرای نشستن برروی آن ،یعنی هرچیزی که بطورطبیعی برای شما کارکند ،همراه داشته باشید. به ذهن بسپاریدکه بیشتر هواپیماها درارتفاع حدود ۸۰۰۰ پا ،تحت اختلاف فشارهوا قرارمی گیرند و به همین دلیل تشکچه های بادی درحدوداین ارتفاع منبسط وحتی ممکن است بترکند.بنابراین قبل ازوقوع این اتفاق ،بایداین تشکچه هاراخالی وبعدازرسیدن به مقصد مجددا”آنهاراپرکرد.هم چنین توصیه شده است که تهیه دستورالعمل ها ی مکتوب برای خدمه پروازی وزمینی می توانندبسیار مفیدباشند.اما مجموعه دستورالعمل های تهیه شده بهتراست که کمتر ازیک صفحه باشند.چراکه هرچه دستورالعمل ها کمترباشند،کارکنان خطوط هوائی تمایل بیشتری به مطالعه آنها نشان می دهند.
متخصصین کاردرمانی وفیزیوتراپ ها می تواننداطلاعات لازم رادراختیارشماقرارداده ونکات مهم وضروری درموردمسافرت با ویلچرهای دستی وبرقی رابه شما آموزش دهند.همچنین آنها می تواننداطلاعات مربوط به برنامه های رانندگی درسفر وتغییرات مربوط به مناسب سازی ونها را جهت رانندگی مستقل شما ارائه نمایند.مسافرت می تواندبرای شما آسان شود،وقتی که برنامه ریزی وهماهنگیهای لازم راانجام داده باشید.

واژه نامه

ADA
قوانین مربوط به افرادناتوان درایالات متحده آمریکا

ACTAA
قوانین انجام مسافرتها ازطریق شرکتهای هواپیمائی

DOT
بخش مسافرت آژانسهای استانی ودولتی که به مقوله حمل ونقل افراد می پرازند، اغلب این حروف را در نام مخفف خوداستفاده می کنند. اتحادیه آژانس های مسافرتی، این قدرت رادارندکه برخی ازجنبه های خدمات شرکتهای هواپیمائی،اتوبوسرانی،و قطارها، وحتی خودروها ی تولیدی برای افرادتاتوان را بررسی و اصلاح کنند.

FAA
اتحادیه شرکنهای دولتی هواپیمائی در ایالات متحده . این اتحادیه،علاوه براجرای وظایف قانونی خود،به موضوعاتی می پردازدکه باعث لذت بخش شدن مسافرت افرادمبتلا به ناتوانیهای جسمی گردد.

Hands controls
وسایل خاصی که جهت رانندگی خودرو ،بدون بکاربردن پدالهای پا و تنها به وسیله دست مورداستفاده قرارمی گیرند. این وسائل به افرادناتوان کمک می کنندتابتوانند به تنهائی با خودرو یا ون را نندگی کنند.

IMAT
انجمن بین المللی ارائه کمکهای پزشکی به مسافرین

Paratransit
کمک هزینه ای است که دولت برای جابجائی افرادمبتلا به ناتوانائی های جسمی درنظرمی گیرد. خدمات ازطریق نمایندگی های استانی و ناحیه ای نظیر ارائه می گردد.

U.S.C
مجموعه قوانین ایالات متحده ،که تالیفی ازقوانین دولتی ایالت متحده امریکا است.

References
Roberts R. Air Travel Guide for Seniors and Disabled Persons. International Aviation Development Corporation,2001.
۲٫ Rosen F. How to Travel: A Guidebook for Persons with aDisability. Science & Humanities Press, 1997.
۳٫ Rosen F. How to Travel in Canada: A Guidebook for aVisitor with a Disability. Banis & Associates, 1997.
۴٫ Smitner P. Access for Disabled Americans: A Guide for theWheelchair Traveler. Access for Disabled AmericansPublishing, 1996.
۵٫ Smitner P. Around the World Resource Guide. Access forDisabled Americans Publishing, 2000.

***

منبع:مقاله:” Travel and transportation” – مترجم: مهندس عباس کاشی (ohealth2007@yahoo.com) – انتشار : مرکز ضایعات نخاعی جانبازان – فروردین ماه ۱۳۸۸ – برگرفته از:
Patient-Family Teaching Manual-Regional Spinal Cord Injury Center of Delaware Valley-Thomas Jefferson University Hospital and Magee Rehabilitation Hospital-1993-2001

منبع:
دیدگاهتان را بنویسید نظرات کاربران
  1. بدون دیدگاه
  1. بدون بازتاب

سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید. دادگاه ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول، صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند